CL Le Cendre

Ne waza


HON GESA GATAME
hon-gesa-gatamebase.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOKO SHIHO GATAME
yokoshihoP1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAMI SHIHO GATAME
kami-shiho-gatame1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUSURE TATE SHIHO GATAME
kuzure-tate-shiho-gatame.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


USHIRO GESA GATAME
ushiro-gesa-gatame.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKURA GESA GATAME
makura-gatame-base.jpg