Nage WazaProjectionsEn image
De ashi baraiBalayage du pied avancéde-ashi-barai.gif
Hiza gurumaRoue autour du genou      hiza-guruma.gif
Sasae tsuri komi ashiBlocage du pied en pêchant   sasae-tsuri-komi-ashi.gif
Uki goshiHanche flottante uki-goshi.gif
O soto gariGrand fauchage extérieuro-soto-gari-copie-2.gif    
O goshiGrande bascule de la hanche o-goshi.gif
O uchi gariGrand fauchage intérieur o-uchi-gari.gif
Ippon seoi nageProjection par une épauleippon-seoi-nage.gif